Política Agrària Comuna

La Política Agrària Comuna (PAC) està pensada per donar suport a una agricultura que garanteixi el subministrament d'aliments i la seguretat alimentària en un context de canvi climàtic i per afavorir un desenvolupament sostenible i equilibrat de totes les zones rurals d'Europa, incloses aquelles on les condicions de producció són difícils.

La PAC permet als pagesos de la Unió Europea atendre les necessitats de 500 milions d'europeus. Els objectius principals són garantir un nivell de vida adequat per als pagesos i proporcionar als consumidors una oferta d'aliments estable, segura i a preus assequibles.

La nova PAC fixa tres prioritats:

  • Garantir una producció viable d'aliments
  • Garantir la gestió dels recursos naturals
  • Afavorir un desenvolupament equilibrat de les zones rurals de tota la Unió Europea

Per a més informació. Accedir