Regadius

A Catalunya, amb un clima amb trets pròpiament mediterranis, és a dir, hiverns amb temperatura suau i estiu calorós i sec. Amb una pluviometria molt irregular, que oscil.la entre 300 a 700 mm, amb episodis de pluja torrencial a la tardor sobretot a les zones litorals i prelitorals. Des de temps antics s’ha plantejat l’ús de les tècniques de reg per mantenir les produccions agràries. Des de la meitat del segle XIX s’han realitzat obres de regulació i de derivació d’aigües dels rius per poder proveir d’aigua als cultius i estabilitzar les explotacions agràries al territori.

La majoria d’aigua per a ús agrari prové d’embassaments i es distribueixen per canals i sèquies. Aquesta xarxa d’infraestructures és gestionada per les diferents Comunitats de Regants de Catalunya.

Per més informació:
Enllaç al DACCWeb: Regadius (DACC)

Les Comunitats de Regants, que són corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, exerceixen una administració autònoma i comuna d’aigües públiques per a reg a partir d’una concessió administrativa. 

Per més informació:
Enllaç al DACCNoticia sobre les comunitats de regants

Conques Hidrogràfiques

A Catalunya, la gestió administrativa de les conques hidrogràfiques es distribueix en dos àrees. Les Conques Internes de Catalunya (CIC) que agrupen el vessant oriental de la xarxa hidrogràfica i s’hi troben rius que naixen a Catalunya, ocupant un 52% del territori català. I les conques hidrogràfiques intercomunitàries i internacionals (CII) que agrupen les conques dels rius Ebre, Xúcar i Garona, representant el 48% restant de la superfície. En les Conques internes l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi té plenes competències i en les Conques intercomunitàries les competències de gestió són compartides amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHEbro). La única funció que és exercida plenament Catalunya és la de policia de les aigües. L’ACA és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al DACC que s’encarrega de la planificació i la gestió d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua.

Per més informació:
WebAgència Catalana de l'Aigua

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre és un organisme autònom adscrit al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, responsable de la planificació hidrològica, gestió de les aigües, dels seus cursos i de l’operació i manteniment d’obres hidràuliques en l’àmbit de la demarcació de l’Ebre.

Per més informació:
 https://www.chebro.es/caWeb Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

Conca fluvial
Font del mapa: web ACA

Normativa