Què és l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030?

L’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (EBC2030) és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya (Acord de Govern GOV/141/2021) que té com a objectiu promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables.

Més concretament, l’EBC2030 se centra en els àmbits i activitats de la bioeconomia que es trobin menys desenvolupats i que, per tant, necessiten més suport institucional a través de la implementació de mesures i accions específiques que facilitin el seu impuls i consolidació a mitjà i llarg termini.

Així, l‘estratègia estableix 37 mesures estructurades en 7 objectius estratègics:

Millorar l'aprofitament de la biomassa de Catalunya mitjançant la caracterització, quantificació, optimització de la gestió i distribució
Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, posant especial atenció al primer sector
Fomentar l'ús i consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al mercat
Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular catalana
Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular
Enfortir el rol de l’administració i adaptar el marc normatiu i legal de manera que afavoreixi la bioeconomia circular a Catalunya
Preparar a la societat catalana pel canvi cap a la bioeconomia circular

Les cadenes de valor prioritzades en l’Estratègia son:

Millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals.
Creació de paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics.
 Valorització de les dejeccions ramaderes i altres residus orgànics (fangs de depuradora, FORM, etc.).
Valorització de co-productes i subproductes de la cadena alimentària.

Infografia Estratègia de la Bioeconomia 2030

Destacat

El document de l'Estratègia, elaborat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en col·laboració amb tots els departaments afectats i amb la participació dels agents dels sectors implicats, va ser sotmès a un procés de participació ciutadana (veure informe de retorn). Actualment s’està treballant en l’elaboració del primer Pla d’Acció triennal, on es concretaran les accions a dur a terme per desplegar les mesures dels diferents objectius estratègics per al període 2021-2023

Més informació